Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos dokumentai

Medicinos įstaigoms prieš pradedant naudoti rentgeno diagnostinius įrenginius, būtina vadovautis "Radiacinės saugos įstatymu", pagal kurio 8 straipsnį:  

8 straipsnis. Veiklos licencijavimas ir leidimų išdavimas, draudžiama veikla
1. Be Radiacinės saugos centro išduotos licencijos gaminti, naudoti, prekiauti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, transportuoti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas draudžiama, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 2 dalyje.
2. Licencija, nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, nereikalinga:
1) verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai;
2) jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriams transportuoti ir saugoti.
6. Juridiniai ir fiziniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pažeidę šio straipsnio 1 dalies reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Mūsų įmonėje dirbantys kvalifikuoti medicinos fizikos specialistai padės įgyvendinti radiacinės saugos reikalavimus ir parengs reikalingus dokumentus veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijai gauti. Mes įsipareigojame gavę užsakymą ir visus reikiamus dokumentus, per 7 darbo dienas Jums suruošti reikiamus dokumentus. Paruošti dokumentai yra pateikiami Radiacinės saugos centrui, kuris išduos licenciją veiklai su šaltiniais. Išsamesnė informacija Radiacinės saugos centro puslapyje.